Nemocenské pojištění

DPN (dočasná pracovní neschopnost – „neschopenka“)

Stav, který pro poruchu zdraví nebo jiné v zákonu uvedené důvody neumožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost nebo plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Nemocný nenese zodpovědnost za svou nemoc, ale nese plnou zodpovědnost za režim vedoucí k uzdravení.

Pokud vykonáváte několik zaměstnání, posuzuje se dočasná pracovní neschopnost pro každou činnost zvlášť. Může se tedy stát, že budete pro jednu činnost práce neschopní, ale do druhého zaměstnání Vám nebude neschopenka vystavena.

Kdo vystavuje neschopenku

Kdo vede pacienta v době DPN

Začátek

Vycházky

Změna pobytu během DPN

Kontroly

Finance

Ukončení DPN

Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (lístek na peníze)

Ošetřování člena rodiny (OČR)

 

Dlouhodobé ošetřovné (DO)

Podmínky nároku

Podpůrčí doba

Ošetřující

Ošetřovaný

Zaměstnavatel

Ukončení

Sociální pojištění

Invalidní důchod

V souvislosti s invalidním důchodem se posuzuje míra poklesu pracovní schopnosti, která je dána dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. To je takový základní a rozhodující stav, který dlouhodobě omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti významné pro pracovní schopnost. Tento stav musí trvat déle než 1 rok, nebo je předpoklad, že bude trvat déle než 1 rok.

Invalidita

Žádost o ID

Podmínky

Platnost posudku

OSSZ posudek zasílá posuzovanému občanovi do 7 dnů od vyhotovení. Posudek je jedním z podkladů pro rozhodnutí o nároku na invalidní důchod a nárok na invalidní důchod nenastává automaticky s uznanou invaliditou. Nárok na invalidní důchod a jeho výši určuje ČSSZ. Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů

Příspěvek na péči

Poskytuje se osobám, které jsou, z důvodu dlouhodobého nepříznivého stavu, závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Stát se tak podílí na zajištění sociálních služeb, potřeb a pomoci k zabezpečení běžných denních aktivit. Příjemce si z něj hradí sociální pomoc, kterou mu může poskytovat osoba blízká, sociální pracovník či zařízení hospicové péče.

Žádost

Výše příspěvku
lehká závislost 880,-/měs.
středně těžká závislost 4400,-/měs.
těžká závislost 8800,-/měs.
úplná závislost 13200,- (19200,-)/měs.

Sociální šetření

 

Průkaz OZP (osoba zdravotně postižená)

Lázeňská léčebně rehabilitační péče (LLRP)

Návrh do lázní může vystavit i odborný lékař, který Vám lázně indikuje (např. ortoped po endoprotetické operaci). Návrh Vám vyplní při pooperační kontrole a Vy si tak ušetříte cestu do další ambulance (např. k praktickému lékaři). Omezíte tak kontakty ve zdravotnickém zařízení a snížíte riziko přenosu infekčních chorob!

Dále Vám návrh do lázní může vystavit lékař ihned po operaci během hospitalizace nebo i praktický lékař na doporučení odborného lékaře. V doporučení od odborného lékaře musí být jasně uveden důvod k LLRP (např.: pacient je indikován ke komplexní lázeňské léčbě z indikace V/3). Na žádost se musí uvést 2 lázeňská místa, mějte toto promyšlené před sepsáním návrhu. U pacientů nad 70 let je povinné vyšetření u internisty před sepsáním návrhu u praktického lékaře. Návrh musí schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny (komplexní a příspěvková léčba).

Pokud se návrh týká výkonů ortopedických (TEP), kde je nástup do 3 měsíců od operace (v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců), obvykle stačí pooperační EKG vyšetření a vyjádření, že nedošlo ke změně zdravotního stavu oproti předoperačnímu vyšetření (na základě vyšetření v ordinaci). Pokud se jedná o pojištěnce nad 70 let, připojí se interní předoperační vyšetření.

Typy úhrad lázeňské péče
Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost – orientačně

Předoperační vyšetření

Řídí se věstníkem č.1/2018 MZČR

Žádanku o interní předoperační vyšetření podává lékař – chirurg příslušného specializačního oboru po chirurgickém vyšetření pacienta. Žádanka splňuje požadované náležitosti a dále obsahuje minimálně tyto informace:

Obecná platnost předoperačního vyšetření vč. laboratoře je 1 měsíc.

Zdravotnickými prostředky (berle, punčochy apod.)

Antiembolické punčochy

Rozsah laboratorních, pomocných a konziliárních vyšetření

Další doplňující vyšetření

Pokud poskytovatel lůžkové péče, resp. k provedení operace způsobilý zdravotnický pracovník trvá na jiných (neindikovaných nebo nedoporučených) vyšetřeních, provedou se tato vyšetření na jeho pracovišti před nástupem nebo po nástupu pacienta k hospitalizaci, při které se bude provádět operace, vyšetření si řádně odůvodní, včetně toho, jaký přínos má tato vyšetření a jak jeho výsledek ovlivní plán operační nebo anesteziologické péče.

Posudek o zdravotní způsovilosti - řidičský průkaz, zbrojní průkaz

Řidičský průkaz

Vstupní lékařské prohlídce je povinen se podrobit každý, kdo žádá o řidičský průkaz. Pravidelné prohlídky pro skupinu 1 (A, B, B+E, …) jsou poté nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 let věku. Další prohlídka je v 68 letech a následně každé 2 roky (tj. v 70, 72… atd.). Pro skupinu 2 (C, D, D+E…) jsou prohlídky 1x za 2 roky a každoročně ve věku nad 50 let.

Nezbytným rozsahem prohlídky je:

K vyšetření přineste s sebou:

Každý držitel řidičského oprávnění musí být podle 3. odstavce § 82 zákona č. 361/2000 Sb. zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla po celou dobu držení tohoto oprávnění. Ošetřující lékař může z toho důvodu vydat posudek na dobu kratší než určuje zákon.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič

Řidič, který nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel. Vyšetření o zdravotní způsobilosti a vydání posudku o zdravotní způsobilosti není hrazeno ze zdravotního pojištění. Vyšetření hradí žadatel – řidič.

Zbrojní průkaz

Skupiny zbrojního průkazu

  1. ke sběratelským účelům
  2. ke sportovním účelům
  3. k loveckým účelům
  4. k výkonu zaměstnání
  5. k ochraně života, zdraví nebo majetku

Posudek

K vyšetření přineste s sebou:

Prohlídka do zaměstnání, pracovně-lékařská prohlídka

Od 1.1.2023 byla zrušena povinnost provádět periodické prohlídky u prací v kategorii první a druhé. Povinnost absolvovat vstupní prohlídky se prozatím nemění. Nadále platí, že prohlídky u prací v kategorii první provádí registrující praktický lékař. U těch činností, které byly vypuštěny z profesních rizik, odpadla překážka provádění prohlídek pro registrující praktické lékaře. Nově tedy mohou posuzovat i řidiče referenty, pracovníky ve školství, činnosti epidemiologicky závažné a hlasovou zátěž (pokud jde o práci v kategorii první). Ostatní práce – tedy práce v kategorii druhé, třetí a čtvrté nebo práce jejichž součástí je profesní riziko, nadále registrující praktický lékař neprovádí a musí je provádět smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Na vyšetření se dostavte se vzorkem moči a s vyplněnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky se všemi náležitostmi (doporučuji využít naše formuláře). Prohlídka nebude provedena, pokud žádost i posudek nebudou řádně vyplněny. Přineste s sebou 1x žádost o provedení prohlídky a 3x vyplněný lékařský posudek – 1x pro lékaře, 1x pro zaměstnavatele a 1x pro zaměstance.

Žádost obsahuje

Prohlídka se provádí jednou za 6 let nebo jednou za 4 roky, pokud jde o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

Vyšetření a vystavení posudku není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Vyšetření hradí zaměstnavatel (v praxi většinou proplatí zaměstnanci částku, kterou na místě u PL zaplatil). Vstupní prohlídku hradí pacient a po začátku pracovního poměru bývá proplacena zaměstnavatelem.

Prohlídka pro sportovní činnosti

K prohlídce si přineste s sebou vyplněný dotazník sportovce – ke stažení ZDE.

Registrující praktický lékař může vydávat posudky pro následující sportovní činnosti

Poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství posuzuje

Zdravotně náročné sportovní disciplíny jsou např.

Co je to výkonnostní sport

Létací zařízení

Sportovním létajícím zařízením jsou ultralehký kluzák, ultralehký letoun, motorový závěsný kluzák, ultralehký vrtulník, ultralehký motorový vírník, motorový padákový kluzák, závěsný kluzák, padákový kluzák a sportovní padák.

Registrující praktický lékař může vydat posudek o zdravotní způsobilosti pro 4 jednomístná zařízení zvýrazněná výše.

Pro ostatní sportovní zařízení, včetně všech dvoumístných, vydává posudek lékař pověřený Úřadem pro civilní letectví.

Výpis ze zdravotní dokumentace

Zdravotní stav pro účely posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí nejen na základě výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetřeních, ale také na základě údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím praktickým lékařem. Výpis předáváte lékaři posuzující Váš zdravotní stav. Výpis z dokumentace totiž obsahuje citlivá osobní data, na něž nemá zaměstnavatel nárok. Obecně se vystavuje do 10ti dnů od doručení žádosti od poskytovatele pracovnělékařských služeb. V případě nedoložení žádosti je lhůta na pořízení výpisu 30 dnů. Výpis ze zdravotní dokumentace má platnost 90 dnů.

Výpis ze zdravotní dokumentace NENÍ hrazen ze zdravotního pojištění. Zaplacenou cenu Vám proplatí zaměstnavatel.

Formuláře pro pojišťovny

Neexistuje právní předpis, který by stanovil praktickým lékařům povinnost vyplňovat formuláře pro pojišťovnu (v rámci soukromého zdravotního pojištění) a lhůtu, dokdy to mají učinit. Vyplnění formuláře je věcí právního vztahu pacienta a jeho pojišťovny. Z tohoto smluvního (pojistného) vztahu nemohou vyplývat třetí osobě (lékaři) žádné povinnosti. Vyplňování těchto formulářů tedy závisí zcela na dobré vůli lékařů. Ti většinou požadují kompenzaci za vynaložený čas.

Formulář nechte vyplnit „ošetřujícím lékařem“. Ve většině případů odborný lékař, který diagnostikoval onemocnění a provázel Vás během celého léčebného procesu.

Lékařský posudek o ohodnocení bolesti nebo o ztížení společenského uplatnění vydává:

A. v případě pracovního úrazu

B. v případě nemoci z povolání

Zdravotní transport

Zdravotní transport je hrazen v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto přepravu indikuje, neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby.

Větší vzdálenost, špatná dopravní dostupnost ani důvody sociální na věci nic nemění.

Příkaz pro cestu do zařízení, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje odesílající lékař, který poskytnutí této péče požaduje. Pokud jste pozváni na kontrolu zdravotního stavu, příkaz vyplňuje zařízení, které o nutnosti kontroly rozhodlo.

Příkaz pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl – je ale povinen zhodnotit, zda je ze zdravotních důvodů stále indikován transport pacienta i zpátky do místa pobytu.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je transport hrazen vždy jen ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované hrazené služby poskytnout. Pojištěnec sám pak dopravci hradí rozdíl do jím případně požadovaného vzdálenějšího zdravotnického zařízení.

Zdravotní transport onkologických pacientů na odborné vyšetření (radioterapie, chemoterapie, onkologická léčba) standardně indikuje specialista onkolog/radiolog.

Zdravotnická záchranná služba Vás vždy odveze do nejbližšího zdravotnického zařízení, které poskytne požadovanou péči.

Předpis léků, platnost receptů a žádanek na vyšetření

Recept vystavuje ten lékař, u kterého se s pacient s danou nemocí léčí, a to na celou dobu do další návštěvy.

Lékárna vydá jiné, než je předepsané léčivo

Na receptu je uvedeno „nezaměňovat“

Papírový recept lze vystavit podle vyhlášky

Platnost receptu

  1. Běžný 14 dní
  2. Z pohotovosti 1 den
  3. Opakovací 6(12) měsíců

Je-li pacient hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo léčebně, jsou lékaři v tomto zdravotnickém zařízení povinni mu zajistit a přímo poskytnout všechny léčivé přípravky vč. těch, které pravidelně užívá. Praktický lékař nesmí pacientovi během hospitalizace na úhradu pojišťovny nic na recept (ani na poukaz) předepsat. Toto se netýká léků plně hrazených pacientem – praktický lékař (i lékař zdravotnického zařízení) může recept kdykoliv vystavit.

Platnost poukazu (žádanky) na

Více informací na www.olecich.cz a www.mzcr.cz/leky.aspx - informace o možných doplatcích na léky

Zprávy od specialistů a odborných lékařů

Každý odborný lékař má povinnost sepsat lékařskou zprávu a předat ji registrujícímu praktickému lékaři, popř. dalšímu lékaři podle potřeby. Pokud o to pacient požádá, má lékař povinnost tuto lékařskou zprávu poskytnout také jemu. Běžné je, že lékař předává zprávu praktickému lékaři prostřednictvím pacienta. Lékařská zpráva na vyžádání pacienta by měla být vypracována lékařem bezplatně.

Poskytovatel zdravotních služeb má i povinnost předat potřebné informace o zdravotním stavu pacienta jiným poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb, pokud je to nezbytné pro zajištění návaznosti zdravotní nebo sociální péče o pacienta.

Domácí zdravotní péče

Zdravotními pojišťovnami jsou hrazeny ty výkony domácí péče, které mají charakter zdravotní péče.

Zdravotní stav pacienta vyžaduje

Domácí péče bývá poskytována zejména klientům odkázaným na ošetřování druhou osobou pro svoji imobilitu, dezorientaci a inkontinenci. Důvodem ke zdravotní péči je takový zdravotní stav pacienta, který vyžaduje kvalifikovanou ošetřovatelskou péči a zároveň neumožňuje, aby se pacient dostavil k ošetření do ambulantního zdravotnického zařízení. Ve všech případech se musí jednat o takovou péči, kterou lze provést v domácím prostředí. Tuto péči poskytují sestry a předepisuje lékař za hospitalizace, lékař pohotovostní služby, lékař urgentního přijmu i ambulantní specialista (nejdéle však na 14 dní). Návaznost domácí zdravotní péče po uplynutí 14 dnů, je-li indikována, zajišťuje praktický lékař.

Pečovatelská služba

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, mohou využít tzv. pečovatelskou službu. Tato sociální služba, která je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb, obsahuje tyto základní činnosti:

Dále se můžete obrátit na sociální obor místního/městského úřadu s dotazem na čerpání péče, resp. příspěvků na péči ze sociálního pojištění.

Pečovatelská služba není hrazena ze zdravotního pojištění a hradí ji sám žadatel.

Ochranný finanční limit

Pro každého pojištěnce v ČR je stanoven ochranný finanční limit, tzn. celková částka, kterou od něj zdravotní systém může vybrat na doplatcích a poplatcích.

Invalidita III. stupně 500,-/rok
(nutno doložit kopii rozhodnutí do pojišťovny)
70 let a více let 500,-/rok
méně než 18 a více než 65 let 1000,-/rok
ostatní 5000,-/rok

Pokud tedy během kalendářního roku zaplatíte za předepsané léky v součtu více, než je tento ochranný limit, pak Vám zdravotní pojišťovna vše, co jste nad tento limit zaplatili, vrátí. Každá zdravotní pojišťovna hlídá ochranné limity za své pacienty. Pacient tedy o vydané peníze nemusí žádat, pojišťovna mu je posílá automaticky poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Stane se tak v následujícím čtvrtletí, kdy byl limit překročen a to do 60 dnů. Do ochranného limitu se započítávají doplatky za léky.

Na vlastní žádost…

Paragraf 15 odst. 14 zákona č.48/1997

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

Pokud si sami přejete např. vyšetření u odborného lékaře, provedení laboratorního vyšetření, EKG nebo vyšetření testu na okultní krvácení mimo screeningový program, musíte si to sami uhradit.

Změna/Odregistrace od praktického lékaře

Svoji zdravotnickou dokumentaci nemůžete / nesmíte dostat. Praktický lékař je povinen svoji dokumentaci uchovávat dalších 10 let od přeregistrace podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 98/2012 Sb.