Dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. jsou pacienti povinni se řídit Vnitřním řádem zdravotnického zařízení.

 1. Ordinační hodiny: provozní doba odpovídá ordinační době. PO+ÚT+PÁ 8-14hod, ST+ČT 12-18hod
 2. Plánované vyšetření: ordinace pracuje v režimu každodenního objednávání, to je možné telefonicky, nebo osobně.
 3. Neplánované vyšetření: k vyšetření mimo zvyklý režim objednání vás žádáme nejdříve o telefonní kontakt, poté dle charakteru obtíží a jejich tíže bude domluveno optimální využití rezervovaných termínů pro neplánované akutní ošetření.
 4. Objednání receptu: pokud léky dlouhodobě užíváte a dovoluje to vaše stabilní onemocnění, lze recept na léky objednat telefonicky nebo emailem. Léky na vysoký tlak se vydávají po předchozí kontrole v ordinaci.
 5. Výsledky: o výsledcích laboratorního vyšetření se informujte nejdříve den po krevním odběru. Sami Vás budeme informovat pouze v případě nutnosti. Na Vaši žádost Vám můžeme laboratorní výsledky poslat emailem. Heslo k otevření souboru je obvykle Vaše rodné číslo.
 6. Informace o zdravotním stavu pacienta: lze podat dalším osobám pouze s písemným souhlasem.
 7. Pacient má právo změnit každé 3 měsíce svého registrujícího praktického lékaře. Po registraci u nového lékaře si tento písemně vyžádá Výpis ze zdravotní dokumentace od předchozího praktického lékaře. Zdravotní dokumentace se ze zákona nepředává.
 8. Návštěvní služba: návštěva je hrazena z veřejného zdravotního pojištění v případě, že zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět. V opačném případě je návštěva hrazena pacientem dle aktuálního ceníku.
 9. Lékař má právo ukončit péči o pacienta v případě, že:
  1. pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření)
  2. nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup
  3. neřídí se vnitřním provozním řádem zdravotnického zařízení
  4. přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb
  5. v souladu se stavovským předpisem č. 10 ČLK – Etický kodex české lékařské komory. Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem.
 10. Lékař má právo na odmítnutí přijetí pacienta do péče, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné zdravotnické zařízení.
 11. Pacient je povinnen:
  1. dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup
  2. řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb
  3. pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek. A dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
  4. nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
  5. chovat se dle zásad občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům a zdravotnickým pracovníkům. Je povinen respektovat pokyny zdravotnických pracovníků. Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby. Nerespektování zásad občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
  6. do 14 dnů oznámit svému dosavadnímu registrujícímu lékaři každou změnu telefonního či emailového kontaktu, zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.
 12. Pacient má právo:
  1. na důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí
  2. na srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu
  3. klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu
  4. vyžádat si „druhý názor“
  5. být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení (dále je „vnitřní řád)
  6. pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům, nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům má právo na přítomnost zákonného zástupce nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient svěřen na základě rozhodnutí soudu. Doprovod pacienta jinou osobou je možný (a vhodný zejména u starších či onkologicky nemocných) po předchozím písemném informovaném souhlasu nemocného. Administrativní agendu (rozhodnutí soudu o ustanovení zákonného zástupce či informovaný souhlas pacienta) je však třeba zrealizovat u sestry před kontaktem lékaře.
  7. být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
  8. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho souhlasem. Pacient má právo vzdát se poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny.